Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní
údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.
Správce osobních údajů:
MARTONI.cz s.r.o., Broučkova 5240, Zlín 760 01  |   www.martoni.info

Kontakty pro uplatnění Vašich práv, dotazů a připomínek: Telefon: +420 608 44 55 59, E-mail: petr@martoni.cz
(dále jen „Dodavatel“)

1. Zásady zpracování osobních údajů
Odběratel (subjekt údajů) bere na vědomí, že své osobní údaje předává nebo již předal Dodavateli dobrovolně a svobodně.
Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává na základě níže popsaných účelů, jsou považovány za
přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením 2016/679 Sb. účinným od 25.5.2018. Dodavatel postupuje tak,
aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na
ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných
technických nebo organizačních opatření, před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou,
zničením nebo poškozením.

2. Osobní údaje
Z mnoha osobních údajů a informací, které jsou poskytnuty Dodavateli dobrovolně a svobodně v souvislosti s výhradně
uvedenými účely zpracování, Dodavatel zpracovává tyto osobní údaje:
Jméno, příjmení, funkce, název společnosti, adresa, IČ, DIČ, e-mail, bankovní spojení.
Tyto osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České Republiky,
zejména s Nařízením (EU) 2016/679 Sb. (GDPR) účinným od 25.5.2018. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro
níže uvedené účely, není nutný Váš výslovný souhlas. Odběratel bere na vědomí, že rozsah jeho předaných osobních
údajů pro účely zpracování jsou vůči jeho osobě přiměřené a minimalizované.

3. Doba uložení – archivace osobních údajů
Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být
osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

4. Předání osobních údajů třetím stranám
Osobní údaje zpracované na základě uvedených účelů zpracování mezi Odběratelem a Dodavatelem mohou být
předány:
4.1 Zpracovatelům osobních údajů, který Dodavatel užívá pro zpracování.
4.2 Externím zpracovatelům poskytujících účetnictví, daňové, právní poradenství a služby.
4.3 Dalším subjektům pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na Dodavatele, u nichž to připouští právní předpis.

5. Práva subjektu údajů
V souvislosti s právními základy zpracování osobních údajů Odběrateli náleží následující práva:
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás
potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o
zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR.
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu
zpracovávány.

Právo na opravu osobních údajů

Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného
odkladu opravili.
Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají.
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.
V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s
Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné
fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
Právo na přenositelnost údajů
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné ke splnění
smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo
předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to
technicky proveditelné.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte
právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Jakékoliv dotazy, žádosti o opravu, omezení zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů můžete provézt
prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu (pokud jste se zaregistrovali) nebo na kontaktech uvedených výše nebo na
našich webových stránkách.

6. Právní základy a účely
Osobní údaje jsou zpracovávané na základě těchto právních základů a účelů:
6.1 Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy za účelem poptávky, nabídky nebo registrace prostřednictvím webového
formuláře a e-mailu uvedeného na stránkách www.martoni.info a
úmyslu uzavřít smlouvu o dílo, před uzavřením smlouvy na žádost odběratele, nebo zasíláním obchodního sdělení
souvisejících se smluvním nebo předsmluvním vztahem mezi Odběratelem a Dodavatelem, prostřednictvím elektronických
prostředků.
6.2 Splnění právní povinnosti za účelem předání přehledů, hlášení, přiznání, či jiné právní povinnosti související při
zpracování účetnictví pro FÚ, ČSSZ, OSSZ, ÚP A další.
6.3. Oprávněného zájmu pro účely s tím související ochrany práv a svobod Dodavatele v případě obhajoby budoucích
právních nároků vyplývající ze smluvního vztahu mezi Odběratelem a Dodavatelem a Oprávněného zájmu pro účely
přímého marketingu.

7. Prohlášení o zabezpečení zpracování
Dodavatel prohlašuje, že při shora popsaném zpracování osobních údajů a vyplývajících účelů zpracování osobních údajů
s přihlédnutím ke stavu techniky a vynaloženým nákladům na provedení povahy, rozsahu a účelům zavedl v době určení
prostředků pro zpracování a v době zpracování, vhodná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů před
náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.


www.MARTONI.cz