Obchodní podmínky a reklamační řád

Kontaktní údaje

Firma: MARTONI.cz s.r.o.
Sídlo: Okružní 4537, 760 05 Zlín
Zapsaná: u Městského soudu v Brně
Spisová značka: C 97772
Identifikační číslo: 05747228
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Tel: +420 608 44 55 59
E-mail: petr@martoni.cz

Úvod
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) shora jmenovaného prodávajícího (dále
jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové
stránce http://www.martoni.info (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové
stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít
pouze v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.

Cena zboží a platební podmínky
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
– v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo při dodání zboží dopravou prodávajícího
– bezhotovostně prostřednictvím platební karty
– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u Československá obchodní banka, a. s
KORUNOVÝ I EUROVÝ ÚČET:
Název účtu: Martoni s.r.o.
Číslo účtu: 278021754/0300
IBAN: CZ9303000000000278021754
SWIFT/BIC: CEKOCZPP

(dále jen „účet prodávajícího“); za platbu tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady
přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dodáním zboží dle výběru způsobu dopravy a způsobu
platby v objednávce.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a
dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i
náklady spojené s dodáním zboží.
Prodávající zpravidla nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní
platby (platba předem-zálohová faktura) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s
uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího
uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li
to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový
doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a
zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z
přidané hodnoty.

Uzavření kupní smlouvy
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.
Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží
zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s
platbou, s balením a dodáním zboží.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu)
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní
ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky
(například písemně či telefonicky).
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež
je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám. 

Přeprava a doručování zboží
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky nebo v
případě zvolení bezhotovostní platby do 15 dnů od úhrady celé kupní ceny kupujícím na účet
prodávajícího, pokud u jednotlivého zboží prodávající neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží
uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů od uskutečnění
objednávky v případě platby v hotovosti nebo do dvou pracovních dnů od úhrady celé kupní ceny
kupujícím na účet prodávajícího v případě bezhotovostní platby. Kupující je povinen zboží převzít a
zaplatit.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,
je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen
zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit
přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na
základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí
nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží:
– je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
– jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při
převzetí kupujícím,
– vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy
věci (např. uplynutím životnosti),
– vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou,
zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
– vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
– kupující poruší ochranné pečetě nebo nálepky na reklamovaném zboží.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má
vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující
právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud
se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné,
může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k
povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo
na bezplatné odstranění vady.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na
výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má
právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad,
vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí.
Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U
použitého zboží platí záruční doba stanovená zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
pokud prodávající neuvede u tohoto zboží lhůtu delší. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u
prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce
poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
Kupující je povinen svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že
na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá,
ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro
uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta
pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení
životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu
užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit
od kupní smlouvy při:
– dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
– dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno
s jiným zbožím,
– dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátit
– dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal.
Nejedná-li se o případ výše uvedený, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu
s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do
čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik
druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího
či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku
ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy
prodávajícímu.
V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky
přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající
je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným
způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Do doby převzetí
zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě
vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený
kupujícím.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu
se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Další práva a povinnosti smluvních stran
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Pokud je zboží zakoupeno
na splátky, kupující je vlastníkem zboží až po úplném splacení těchto splátek (řídí se smlouvou o
splátkách)
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje
prodávající prostřednictvím elektronické mailové adresy uvedené v záhlaví těchto obchodních
podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu
kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu
(včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že
nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně
zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní
obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy,
programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového
rozhraní obchodu.
Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních
zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů
třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Smluvní pokuta
(Ujednání tohoto článku se vztahují pouze na případy, kdy kupující jedná při uzavírání kupní
smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v
rámci svého samostatného výkonu povolání.)

Pokud kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s
předmětem svého podnikání, potom je nárok na náhradu škody, která by případně mohla z této
smlouvy kupujícímu vzniknout, limitován prodávajícím do výše kupní ceny zakoupeného zboží.
Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z
kupní ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za
přiměřenou okolnostem.
Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z kupní
ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za
přiměřenou okolnostem.
Pro shora uvedené smluvní pokuty platí, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost
porušitele k náhradě škody, kterou je porušitel povinen uhradit vedle smluvní pokuty, a to v plné
výši. Uplatnění smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti rovněž nevylučuje právo odstoupit
od smlouvy. Jakákoliv platba přijatá jednou ze smluvních stran se nejdříve použije k zaplacení
všech sankčních plateb, zejména smluvní pokuty, přičemž pořadí takto placených sankčních plateb
se řídí datem jejich vzniku (sankční platba s dřívějším datem vzniku má přednost). Smluvní pokuta
je splatná do sedmi dnů od doručení jejího vyúčtování kupujícímu.

Uplatnění a vyřízení reklamace
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího a to v jeho provozovně, která je uvedena v
kontaktech.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího
reklamované zboží.
Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní
dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající
kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího. Kupující
je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď
předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění
záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni
byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není
možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je
zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na
místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu
potřebnou součinnost.
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních
dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je
povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace,
charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým
bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s
kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení
smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu
písemně potvrdit.
Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení
reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.
Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace
nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží
svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem
upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
Pokud kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s
předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, potom se tato
ustanovení obchodních podmínek neuplatní. Smluvní záruka na zboží se v takovém případě s
kupujícím nesjednává.

Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním
těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně
vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a
povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou
možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a
obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto
článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu
kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních
údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami
nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním
obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Komunikace mezi smluvními stranami
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé
smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) na výše uvedenou
kontaktní adresu. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho
uživatelském účtu.
Zpráva je doručena:
– v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno
elektronicky odesílateli adresátem
– v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb třetím dnem po
odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj
zásilku převzít) zásilku převzít.
– prostřednictvím SMS, okamžikem dodání potvrzení o přijetí telefonu adresáta na telefon
odesílatele
Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s
právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím,
pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně souhlasí.

Mimosoudní řešení sporů
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy
nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů
z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se
sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz,
adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou
komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ukončení smlouvy
Kupní smlouvu lze ukončit pouze splněním, dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy. Za
podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, považují smluvní
strany zejména tato porušení povinnosti kupujícího, v případě, že kupující jedná při uzavírání kupní
smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v
rámci svého samostatného výkonu povolání:
a) jakékoliv prodlení kupujícího s převzetím zboží
b) jakékoliv prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny
Závěrečná ustanovení
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou
formu.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele a
dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 8.12.2018

Formulář Odstoupení od smlouvy

Formulář ke stažení ZDE.